تبلیغات


اخلاق، چیز ساخته شده و حاضر آماده ای نیست، بلكه ذره ذره و روز به روز، خلق و ایجاد می گردد.((ارنالیل)) 


زن و شوهر یك سال بعد از ازدواج به زیبایی صورت یكدیگر فكر نمی كنند، بلكه هر دو متوجه اخلاق و رفتار هم می شوند.((اسمایلز))  


اخلاق باید بر هنر حكومت كند.((ایمانوئل كانت))  


بزرگترین عمل غیر اخلاقی این است كه انسان شغلی را كه از انجام آن ناتوان است بر عهده گیرد.((ناپلئون بناپارت))


صاحبان اخلاق، روح جامعه ی خویش اند.((رالف والدو امرسون))  


مردی كه دارای عزمی نیرومند و اخلاقی متین است، هرگز فضیلت اخلاقی خود را فدای هوس های زندگی نمی كند. آری مردانی در این جهان زندگی كرده اند كه برای تكمیل و حفظ فضایل اخلاقی، جسم و جان خود را فدا ساخته اند.((كنفسیوس))


وقتی از اخلاق یك فرد سر در نمی آوری به دوستانش نگاه كن.((مثل ژاپنی))  


دانش به خودی خود باید قانون اخلاق باشد، زیرا اگر آدمی، ارزش طبیعی راستی را بپذیرد، در این صورت، اگر خود در خدمت این ارزش طبیعی باشد، همه گونه نتایجی از آن به دست خواهد آمد.((برونوسكی)) د


آگاهی بسنده سبب از بین بردن دشواری می‌شود و بیشتر، در مراحل گزینش و تصمیم‌گیری، در انجام دادن یا ندادن كاری از نظر اخلاقی و رعایت اصول اخلاقی، به ما كمك می‌كند.((آبراهام مازلو)) 


مطالعه ی روزنامه از نقطه نظر زیبایی شناسی، چه بسا اخلاقی هم همیشه پر دردسر است، حتا برای كسی كه اندكی عذاب وجدان اخلاقی را بشناسد پر دردسر است.((فرناندو پسوا))  


هر انسان امروزی كه تندیس اخلاقی و چارچوب فكری اش عقب مانده یا بدوی نباشد، عاشق می شود.((فرناندو پسوا))  


طبیعت همانند بیماری جسمانی در برابر ضعف اخلاقی واكنش نشان می دهد. زمانی كه بر دامنه ی خطر افزوده می شود به همان نسبت بر میزان شهامت فرد نیز افزوده می گردد.((گوته))  


باید تا می‌توانیم بكوشیم نخستین داستان‌هایی كه برای كودكانمان گفته می‌شود، مشوق نیكویی اخلاق باشد.((افلاطون))  


اخلاق، در حقیقت همان آموزه روابط حاكمی است كه پدیده "زندگی" با آن پدید می آید.((نیچه)) 


كل روانشناسی تاكنون وابسته به پیشداوری ها و هراس های اخلاقی مانده و هرگز بی پروا به ژرفاها نرفته است.((نیچه))  


تا زمانی كه چشم تنها به حفظ امت دوخته شده باشد و رفتار غیر اخلاقی را دقیقا و صرفا در اموری جستجو كنند كه موجودیت امت را به خطر می اندازد، اخلاق نوعدوستی دیگر وجود نخواهد داشت.((نیچه))


شرم از كاری غیر اخلاقی، پله ای از پلكانی است كه در پایان آن از اخلاق گرایی خود شرم می كنیم.((نیچه))  


هیچ پدیده ای اخلاقی وجود ندارد، بلكه تعبیرهای اخلاقی از پدیده ها وجود دارد.((نیچه))  


صادق بودن، حتی در شر، بهتر از گمراه شدن در اصول اخلاقی سنت است.((نیچه))  


من از تمام آن بینش های اخلاقی كه می گویند: "این كار را نكن، آن كار را نكن، صرفنظر كن و بر خود مسلط باش" بیزارم.((نیچه)) 

هرگاه این جانور ظریف، انسان، خوش اخلاقی خود را از دست بدهد می گویند كه او جدی شده است و هرگاه كه اندیشه را با خنده و شادی تلفیق كند می گویند این اندیشه بی ارزش است.((نیچه))  


قاطعیت قضاوت اخلاقی شما می تواند به طور دقیق، دلیلی بر ضعف شخصیت شما یا فقدان فردیت شما باشد. "نیروی اخلاقی" شما ممكن است ریشه در كله شقی شما یا در ناتوانی شما در تدوین آرمانهایی جدید داشته باشد.((نیچه))  


"خواست حقیقت" به معنای "خواست فریب نخوردن" نیست، بلكه الزاماً به معنای "خواست فریب ندادن دیگران و فریب ندادن خویشتن" است؛ چیزی كه ما را به قلمرو اخلاق می كشاند.((نیچه)) 


گفتن چنین عبارتی كه «هر آنچه حق یكی باشد، حق دیگران هم هست»، كاری غیر اخلاقی است.((نیچه))  

خودپسندی ما از آنچه به بهترین نحو انجام می دهیم، می طلبد كه آن را سخت ترین كار بدانیم و این، سرمنشاء بسیاری از امور اخلاقی است.((نیچه))  


بدیهی است كه نام ارزش های اخلاقی را در همه جا ابتدا بر انسانها و بعدها بر رفتارها اطلاق كرده اند.((نیچه))  


باور به خویشتن، افتخار به خویشتن و خصومت و مسخرگی نسبت به ایثار، از جمله بدیهی ترین ویژگی های اخلاق والاست، درست همانند كم ارزش دانستن و احتیاط نسبت به همدردی و دلی مهربان.((نیچه))  


نمی توان از همساز بودن با طبیعت، یك اصل اخلاقی برای خود ساخت. زیرا طبیعت بیرحم است و اگر آدمی بخواهد مطابق با طبیعت زندگی كند باید بیرحم باشد.((نیچه))  


همه به چیزی دلبستگی دارند و افراد والاتر به چیزهای والاتر، اما افراد فرومایه فكر می كنند كه افراد والاتر به چیزی دلبستگی ندارند و ظاهربینیِ افراد فرومایه از سطحی نگری و ریاكاری آنهاست و بر پایه هیچ شناخت اخلاقی نیست.((نیچه))  

نمی توان گفت آنچه برای یك نفر سزاوار است برای فرد دیگر هم سزاوار می باشد. برای مثال، انكار نفس و افتادگی سزاوار یك فرمانده نیست و برایش فضیلت محسوب نمی شود. حكم یكسان صادر كردن برای همه غیر اخلاقی است.((نیچه))  

بشر را مشتاق زندگی ساده و همراه با ریاكاری اخلاق گرایانه می بینم.((نیچه)) 


بشر امروز در پرستش بتان می زید؛ بتان عرصه ی اخلاق، بتان گستره ی سیاست، بتان عرصه ی فلسفه. خدایانی كاملاً باطل كه خود آنها را بر ساخته آنگاه پرستیده اند. از این روی از راه راست بیراه گشته و همواره بر این باور پا می فشرده و از آن چنان جانبداری كرده تا اینكه به فرجامش رسیده اند؛ جایگاهی كه از همان ابتدا به نیستی و فنا چشم داشت.((نیچه))  


بشر امروز در پرستش بتان می زید، بتان عرصه ی اخلاق، بتان گستره ی سیاست، بتان عرصه ی فلسفه. خدایانی كاملاً باطل كه خود آنها را بر ساخته آنگاه پرستیده اند.((نیچه)) 


پیشداوری درباره اخلاق به این معناست كه نیت اعمال را منشاء آنها می دانیم.((نیچه))  


تنها قانونی كه می تواند بر سعادت ما حاكم باشد، قانون اخلاق و اصول و موازین انسانیت است.((؟)) 


تمام سرمایه فكری و دانش باید تسلیم یك عظمت اخلاقی و روحی گردد، وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود كه نتوانسته خط سیر خود را بپیماید و به دریا بریزد و با وضعی اندوه بار در صحرا و ریگزارها فرو می رود.((موریس مترلینگ))  


همیشه باید مراقب سه چیز باشیم : وقتی تنها هستیم مراقب افكار خود، وقتی با خانواده هستیم مراقب اخلاق خود و زمانی كه در جامعه هستیم مراقب زبان خود.((مادام داستال)) 


كسی كه معلومات جامع درباره ادبیات دارد، مطابق با قواعد فضیلت اخلاقی رفتار می كند و می تواند به جایی برسد كه از خطا و لغزش به دور بماند.((كنفوسیوس))  


برای جامعه، فضیلت و اخلاق از نان شب هم واجب تر است. اگر جامعه ای شكست اخلاقی بخورد با هیچ نیرویی نمی توان شكست را جبران نمود.((افلاطون))  


ما نسلی گمشده هستیم. صبح تا شب بدون هدف سگ دو می زنیم و همیشه به دلار چشم دوخته ایم كه جهت را به ما بنماید. این تنها معیاری است كه می شناسیم. نه در عمق وجود خویش باوری داریم و نه مرزهای اخلاقی خود را می شناسیم.((مجله تگزاس بیزنس))  

اصل و اساسی كه تمام اخلاق گرایان به راستی در باب آن نظری یكسان دارند، این است : كسی را نیازار و هرچه می توانی به دیگران یاری برسان.((آرتور شوپنهاور))  


نگرش، حالتی ذهنی و درونی است. چه بسا كسی كه نگرش نادرست دارد مرتكب كارهای غیر اخلاقی و غیر قانونی نشود، اما نگرش نادرست او سبب از هم پاشاندن تیمی خواهد شد كه در آن عضویت دارد.((جان ماكسول)) 


دانش بدون تكامل اخلاقی خطرناك و نابود كننده است.((هالی تربون))  


داروهای تلخ را با روپوش شیرین می پوشانیم، چرا حقیقت و اخلاق را نیز با لباسهای زیبا نپوشانیم؟((شامفورت))  

نقل قول نادرست اغلب معلول یك نیت ناپاك است و در نهایت، بی شرمی نفرت انگیز و فرومایگی فطرت و بدذاتی و چنین شخصی همانند كسی كه دست به جعل سند می زند دیگر در اختیار خودش نیست و تا ابد اخلاق صدق و راستی را از كف می دهد.((آرتور شوپنهاور))  


آنچه ما را به نابودی خواهد كشاند از این قرار است: سیاست بدون اصول، لذت بدون وجدان، علم بدون شخصیت و تجارت بدون اخلاق.((مهاتما گاندی))  


رهبر تركیبی از استراتژی و صفتهای اخلاقی است. اگر قرار است یكی از آنها را نداشته باشید بهتر است بدون استراتژی باشید.((نورمن شوارتزكوف))  


ویژگی های هركس مربوط به خوبیها و بدیهای اخلاقی دوستان او است.((توماس كارلایل))


شناخت به خاطر خود شناخت؛ این واپسین دامی است كه اخلاق می گسترد و آدمی نیز سراپا اسیر آن می شود.((نیچه))  

آزمون حقیقی اخلاق بشریت، چگونگی روابط انسان با حیوانات است، به ویژه حیواناتی كه در اختیار و تحت تسلط او هستند. اینجاست كه بزرگترین ورشكستگی بشر تحقق یافته است.((میلان كوندرا)) 


زن رسماً مربی مرد و پیراینده ی اخلاق اوست.((آناتول فرانس))  


مردها، قانون را بنا می نهند و زنها اخلاق را به وجود می آورند.((كونته ورسیه))  


زرتشت با فلسفه ی خود بشر را از بار سنگین مراسم ظاهری آزاد ساخت و اساس آئین خود را بر آموزشهای اخلاقی نهاد.((رابیندرانات تاگور))  


اشخاص عاقل و با اخلاق هرگز كلامی بر زبان نمی آورند كه احساسات دیگران را جریحه دار سازند.((اسمایلز))  

اخلاق را طوفان های روزگار تقویت می كند.((گوته))  


اخلاق، سرمایه است؛ اخلاق، بهترین و عالی ترین دارایی ما به شمار می رود.((اسمایلز)) 


اخلاق، مهمترین درس است؛ هر چند دستمزد آن گران باشد.((توماس كارلایل))  


ازدواج عوام، آنها را از شخصیت تهی و از ویژگی های اخلاقی به دور می سازد.((رابرت لویی استیونسن))  

در طبیعت و اخلاق انسان هیچ ضعف و انحرافی نیست كه با آموزش مناسب درست نشود.((فرانسیس بیكن))  


سختی ها و ناراحتی ها بهترین وسیله ی آزمایش زندگی زناشویی است، زیرا رنج و محنت، اخلاق حقیقی زن و مرد را آشكار می سازد.((ساموئل اسمایلز)) 

كامپیوتر همان انسان توسعه یافته است: هوشمند، اما بدون اخلاق.((جان ازبورن))  


انسانها در سیاست همیشه قربانیان ساده دلِ فریب و خود فریبی بوده و خواهند بود و تا زمانی كه نیاموزند منافع طبقاتی این یا آن گروه را در پشت عبارتهای اخلاقی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی و وعده های آنها جستجو كنند، قربانی خواهند شد.((ولادیمیر لنین)) 

سلامت ذوق و اخلاق نیك برای سیاستمدار سودمندتر از هوشمندی است.((گوستاو لوبن))


كتاب خوب به منزله ی بهترین دوست و مونس انسان است. اخلاق و صفات كتاب مانند انسان تغییرپذیر نیست و هرچه از اول بوده است همیشه هم به همان حال باقی خواهد ماند. كتاب از تمام دوستان انسان ثابت قدم تر، باوفاتر و صبورتر است و هرگز در ایام بدبختی و محنت به انسان پشت نمی كند. برعكس آغوش مهربان و رأفت آن برای استقبال همیشگی گشوده است. در دوره جوانی انسان را سرگرم و مشغول می سازد و در روزگار پیری و شكستگی تسلیت و دلداری می دهد.((ساموئل اسمایلز))  


همان گونه كه اخلاق و سیرت اشخاص را به وسیله ی دوستان و معاشرین آنها می توان شناخت، به همان گونه هم از روی كتابهایی كه می خوانند می توان به عادتهای روحی و ساختمان اخلاقی آنها پی برد.((ساموئل اسمایلز))  


تنها، باور مرد هنرمند قابل توجه است، حتی در مورد روش و اخلاق.((اسكار وایلد))  


مرد آزاده، پروردن هنرهای عالی را اساس همنشینی با دوستان خود قرار می دهد و از راه همنشینی با دوستان خود، فضایل اخلاقی را در نفس خویش به كمال می رساند.((كنفوسیوس))  


بشر از ابتدا موجود ساخته و پرداخته ای نیست؛ بلكه با برگزیدن اخلاق خود، خویشتن را می سازد.((ژان پل سارتر))  


همیشه باید اخلاق را آفرید و ابداع كرد.((ژان پل سارتر)) 


با كمی عقل، اندكی گذشت و مقداری اخلاق خوب خوشبخت ترین فرد دنیا خواهید بود.((ویلیام سامرست موام)) 

مردم با اخلاق معمولاً دارای وجدانی پاك هستند.((اسمایلز))  


كسانی كه دارای اخلاق استبداد بوده و بر نفس و كشور خود مستبدانه حكومت می‌كنند، بهره‌ای جز بدبختی و نكبت ندارند.((افلاطون))  


ارزش، پیشداوری اساسی، اخلاقی و عملی است در مورد اینكه چه چیزهایی از اهمیت برخوردارند.((آنتونی رابینز))  


آداب خوب و اخلاق، دوستان قسم خورده اند و به زودی با یكدیگر متحد می شوند.((بارتول)) 


تمدن، تنها زاییده اقتصاد برتر نیست، در هنر و ادب و اخلاق هم باید متمدن بود و برتری داشت.((لویی پاستور))  


خانم! زیبایی شما تنها چشم را لذت می بخشد، اما زیبایی اخلاق و فهم شما، روح را نوازش می دهد.((فرانسوا ولتر))  


عملی اگر كاشتید، عادتی درو خواهید كرد. عادتی اگر كاشتید، اخلاقی درو خواهید كرد. اخلاقی اگر كاشتید، سرنوشتی درو خواهید كرد.((فرانسوا ولتر))


زمانی یك جامعه دارای فضیلت اخلاقی است كه قانون، همه افراد جامعه را با یك چوب براند.((فرانسوا ولتر))  

كار كردن بدون رعایت اصول اخلاقی به فساد و تباهی می انجامد.((كن بلانچارد))  


ای وجدان، تو عامل بزرگی وجود انسان و اخلاقی بودن كارهای او هستی و بدون تو چیزی در وجود خود احساس نمی كنم كه مرا در جهانی برتر از حیوانات قرار دهد.((ژان ژاك روسو)) 

در بین هنرها موسیقی بیش از همه در عواطف انسان تاثیر دارد. یك سمفونی در هر مایه از دست یك استاد، بدون شك بیشتر از یك كتاب اخلاق در دل اثر می كند.((ناپلئون بناپارت)) 


ارزش اخلاقی بسته به تعداد وظایفی است كه انسان انجام می دهد.((موریس مترلینگ)) 

انجام وظیفه، عالی ترین مقصد و منظور زندگی و اخلاق است و زندگی انسان در مركز دایره وظایف عمومی قرار گرفته است.((اسمایلز)) 


عدالت، مجموعه وظایف اخلاقی است.((مثل آمریكایی))

همنشینی فراوان و روابط صمیمی میان دو شخص، چنان آنها را به یكدیگر شبیه می سازد كه نه تنها اخلاق و رفتارشان مانند یكدیگر می شود، بلكه رخساره و آهنگ صدای ایشان نیز با هم شباهت پیدا می كند.((لاواتر))  


آیا می توان با محكوم كردن نویسندگان كه عیبهای اخلاقی را بی پرده نشان می دهند، اخلاق را اصلاح كرد؟ این كار به شكستن آیینه ای می ماند كه روی زشت را صادقانه می نمایاند.((ژول رومن)) 


به كمك ارزش های والای انسانی و ارتباط دادن آنها با اخلاق پسندیده، می توان عادتهای ناپسند را ترك كرد.((آنتونی رابینز))  


در گستره ی اخلاق، دست بالا را داشته باشید.((ریچارد تمپلر)) 


تا آنجا كه به انسانها مربوط می شود، در جهانی بدون خداوند، همزیستی اجتماعی و اخلاقی آنها صرفاً متكی بر منابع خودشان – خودشان به مثابه ی نتیجه ی پیشرفت تكاملی نوع انسان – یعنی همدلی نوعدوستانه است.((آگوست كنت)) 

من با این فلسفه كه ناامیدی و نكبت و غم، نیروی اخلاقی را تقویت می كند مخالفم. افراد نیكبخت و شادمان هستند كه مهر و محبت می بخشند.((جین وبستر))  

در بین هنرها موسیقی بیش از همه در عواطف انسان تاثیر دارد. یك سمفونی در هر مایه از دست یك استاد، بدون شك بیشتر از یك كتاب اخلاق در دل اثر می كند.((ناپلئون بناپارت)) 


ارزش اخلاقی بسته به تعداد وظایفی است كه انسان انجام می دهد.((موریس مترلینگ)


انجام وظیفه، عالی ترین مقصد و منظور زندگی و اخلاق است و زندگی انسان در مركز دایره وظایف عمومی قرار گرفته است.((اسمایلز))  


عدالت، مجموعه وظایف اخلاقی است.((مثل آمریكایی)) 

همنشینی فراوان و روابط صمیمی میان دو شخص، چنان آنها را به یكدیگر شبیه می سازد كه نه تنها اخلاق و رفتارشان مانند یكدیگر می شود، بلكه رخساره و آهنگ صدای ایشان نیز با هم شباهت پیدا می كند.((لاواتر)) 


آیا می توان با محكوم كردن نویسندگان كه عیبهای اخلاقی را بی پرده نشان می دهند، اخلاق را اصلاح كرد؟ این كار به شكستن آیینه ای می ماند كه روی زشت را صادقانه می نمایاند.((ژول رومن))  


به كمك ارزش های والای انسانی و ارتباط دادن آنها با اخلاق پسندیده، می توان عادتهای ناپسند را ترك كرد.((آنتونی رابینز))  


در گستره ی اخلاق، دست بالا را داشته باشید.((ریچارد تمپلر))  


تا آنجا كه به انسانها مربوط می شود، در جهانی بدون خداوند، همزیستی اجتماعی و اخلاقی آنها صرفاً متكی بر منابع خودشان – خودشان به مثابه ی نتیجه ی پیشرفت تكاملی نوع انسان – یعنی همدلی نوعدوستانه است.((آگوست كنت))  


من با این فلسفه كه ناامیدی و نكبت و غم، نیروی اخلاقی را تقویت می كند مخالفم. افراد نیكبخت و شادمان هستند كه مهر و محبت می بخشند.((جین وبستر))